S-a propus şi s-a instituit măsura de carantină zonală, începând cu data de 16.11.2020, ora 05.00, pentru o perioada de 14 zile, pentru satele Valea Mare, Valea Caselor şi Gârleni din comuna Valea Mare, judeţul Dâmboviţa. Este strict interzisă intrarea / ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale.

Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor este interzisă, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere, legitimaţie de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată:
 1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţă ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate.
 2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe proprie răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz.
 3. În intervalul orar 05.00-23.00, în interiorul zonei menţionată la art. 1 alin. (2), se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
  a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă, gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
  b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
  c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
  d) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor(cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
  e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
  f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
  g) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
  h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
  i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din alta localitate, eliberarea de documente de identitate sau a celor necesare pentru obţinerea unor drepturi;
  j) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;
  k) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
  l) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţă persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie; m) servicii de îngrijire personală; n) revenirea persoanelor la domiciliu din călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport persoane şi care poate fi dovedită prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 4. o) participarea la activităţi religioase.
 1. În intervalul orar 23.00-5.00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/ gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la punctul 3, lit. a), c), d), l) şi n).
 2. În/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea / ieşirea pentru:
  a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
  b) persoanele care nu locuiesc în zona caranti-nată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitare, veterinare, situaţiilor de urgenţă, administraţie publice, a asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, comerţ şi alimentaţie publică, comunicaţiilor şi transporturilor;
  c) persoanele care locuiesc în zona caranti-nată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
  d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
  e) persoane care au domiciliul în zona caranti-nată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ din alte unităţi administrativ-teritori-ale pentru care nu sunt dispuse măsuri de carantină zonală;
  f) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însoţirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu diz-abilităţi, decesul unui membru de familie, obţinerea unor documente de identitate, paşapoarte, pentru înmatriculări autovehicule, pentru examinare în vederea obţinerii permisului auto;
  g) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
  h) urgenţe medicale.
 3. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere.
 4. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
 5. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării conform celor prevăzute la art. 4, data completării şi semnătura.
 6. În interiorul localităţilor se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.
 7. Se permite tranzitarea satelor Valea Mare, Valea Caselor şi Gârleni din comuna Valea Mare de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în satele menţionate.
 8. Prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului

Dâmboviţa se vor stabili căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţă populaţiei prin mijloacele massmedia a acestei măsuri.

 1. Prin activităţile religioase prevăzute la art. 4, punct 3, lit. o) se înţeleg următoarele:
  a) Slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcaşurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în mass-media sau online;
  b) Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane;
  c) Este permis accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane;
  d) Slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfăşura cu menţinerea distanţei de 1,5 m între persoane.
 2. La toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecţie sanitară stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, cu avizul secretarului de stat pentru culte, emis in temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare.
 3. Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise.
 4. Se suspendă desfăşurarea cursurilor şcolare care presupune prezenţa „faţă în faţă” pentru toate unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online.
 5. Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în / din satele Valea Mare, Valea Caselor şi Gârleni din comuna Valea Mare, Judeţul Dâmboviţa, şi asigurarea ordinii publice se va realiza de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa sau Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, după caz. În vederea controlului respectării măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din satele propuse pentru carantinare, se vor organiza filtre în următoarele puncte:
  a) intersecţia DN 7 cu DC 109;
  b) intersecţia DN 7 cu DJ 702 A;
  c) intersecţia DJ 702 A cu DC 110.
  Art. 5. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2), se interzic următoarele activităţi:
 6. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
 7. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise / deschise;
 8. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;
 9. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
 10. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistică, cu excepţia cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
 11. organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
 12. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de

tipul spectacolelor şi/sau concertelor;

 1. organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;
 2. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil;
 3. organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor de vechituri;
 4. desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private.
  Art. 6. (1) Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 05.0021.00.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile farmaceutice, benzinăriile şi operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.
  (3) În intervalul orar 21.00-05.00 operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
  (4) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor astfel încât să fie respectate normele de distanţare fizică.
  Art. 7. Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri/porniri în autogară pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică.
  Art. 8. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică / Ministerul Sănătăţii.
  Art. 9. (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările si completările ulterioare.
  (2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus, categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. 10. Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa.
  Art. 11. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al Judeţului Dâmboviţa asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din satele carantinate din comuna Valea Mare, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

Sursa: Realitatea de Dambovita