Noul an școlar a venit și cu un nou Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ.

ROFUIP reglementează principalele aspecte ale activității în școli, inclusiv modul în care sunt consemnate și motivate absențele elevilor.

“Absenţa se consemnează în catalog doar în cazul în care elevul nu este prezent la ora de curs şi nu poate fi folosită drept mijloc de coerciţie”, se arată în regulamentul care subliniază că “prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.”

“Motivarea absențelor se face de către învățătorul/ institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.

În cazul elevilor minori, părinții sau reprezentanții legali au obligația de a prezenta personal învățătorului/institutorului/ profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absențele copilului său.

Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt, după caz: adeverință eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință/certificat medical/foaie de externare/ scrisoare medicală eliberat(ă) de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului de familie care are în evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor”, se mai arată în documentul în vigoare de la 1 septembrie.

Regulament. Părinții pot motiva absențele copiilor printr-o cerere

Absențele pot fi motivate chiar la cererea părinților: “În limita a 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor alocate unei discipline, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unității de învățământ”.

Termen limită pentru motivarea absențelor

Părinții mai trebuie să știe că “învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte păstrează la sediul unităţii de învăţământ, pe tot parcursul anului şcolar, actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor, prezentate în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului”, iar nerespectarea acestui termen “nerespectarea termenului (…) atrage declararea absenţelor ca nemotivate”. Drept urmare, fie că este vorba despre scutire sau cerere din partea părinților, documentul trebuie prezentat la școală în primele șapte zile de la revenirea copilului la ore.

Regulament. Și absențele motivate pot avea urmări

Elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module, inclusive pentru că au absentat, motivat sau nemotivat, “la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un an şcolar la disciplinele/modulele respective şi nu au numărul minim de calificative/note” sunt declarați amânați.

Articolul precedentCod galben de vânt şi ploi în zonele de munte din Prahova şi Dâmboviţa
Articolul următorOpt persoane, duse la audieri în urma percheziţiilor la o grupare care a luat împrumuturi de aproape 6 milioane de lei, de la CAR-uri