Direcţia de Asistenţă Socială din Târgovişte organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a opt funcții contractuale, vacante.

Este vorba de :
-educator puericultor (2 posturi) – Creşa nr. 14 – Neghiniţă;
-instructor de educaţie – Centrul de Zi Arlechino;
-îngrijitor copii (2 posturi) – Creşa nr. 2 şi Creşa nr. 8;
-medic – Compartiment Cabinet Medical;
-asistent medical principal (2 posturi) – Compartiment Cabinete Medicale Şcolare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Amănunte despre acest concurs puteți citi AICI.

 

Articolul precedentFOTO Ceremonie fastuoasă la Vulcana Pandele, la inaugurarea unui monument al eroilor
Articolul următorSubstanțele chimice, tema proprusă de ITM în Săptămâna Europeană a Securității și Sănătății în Muncă